Revizuirea Primului Pachet Feroviar asigură independenţa şi imparţialitatea organismelor naţionale de reglementare

Dec 20th, 2011 | Category: Articole, Articole recomandate, Numar curent MT, Politici & Strategii, decembrie 11

Pentru a încuraja intrarea pe piaţa de transport feroviar a noilor operatori precum şi pentru a încuraja asigurarea serviciilor de transport feroviar de calitate, Parlamentul European a adoptat în primă citire, la 16 noiembrie,  propunerea de revizuire a Primului Pachet Feroviar (legislaţie în vigoare din 2001) privind liberalizarea serviciilor feroviare. Consiliul European urmează să adopte rezoluţia sa în primă citire până la începutul lui 2012.

Dezvoltarea sectorului feroviar, de la adoptarea Primului Pachet Feroviar, nu a îndeplinit aşteptările privind redresarea sectorului. Întrucât sistemul actual şi-a dovedit neajunsurile, normele trebuie consolidate şi armonizate, fiind necesară adăugarea unor noi elemente pentru ca transportul feroviar, de pasageri sau de marfă, să devină mai atractiv. Acestea au fost doar câteva din motivele pentru care a fost necesară revizuirea Primului Pachet Feroviar. Reformarea acestuia ar trebui să contribuie la realizarea unui spaţiu feroviar european al căilor ferate. Raportoarea Debora Serracchiani, iniţiatoarea proiectului vizat, sprijină acest obiectiv, pentru care, de altfel, Parlamentul şi-a exprimat deja sprijinul în cadrul dezbaterilor privind pachetele feroviare anterioare. Actuala reformă ar trebui să depăşească limitele intereselor definite la nivel naţional în sectorul feroviar.
Lipsa de independenţă a administratorilor de infrastructură împiedică integrarea reală transnaţională a reţelelor feroviare, care continuă să fie administrate în funcţie de criterii naţionale, dominate adesea de interesele întreprinderilor feroviare responsabile. Aceasta limitează, la rândul său, atractivitatea sectorului pentru noi operatori, servicii şi eventuali clienţi. De asemenea, reduce posibilităţile de transporturi transfrontaliere, care sunt de importanţă crucială pentru ca sectorul să fie competitiv cu transportul rutier (de marfă) şi aerian (de pasageri). Mărimea unora dintre statele membre ale UE face ca multe conexiuni pe distanţe medii de 300 de km să implice deja trecerea graniţei unuia sau mai multor state membre.
Coexistenţa, în cadrul statelor membre, a diferitelor regimuri sociale în sectorul feroviar prezintă un risc de concurenţă neloială între noii operatori feroviari şi operatorii feroviari istorici şi necesită armonizare, respectându-se totodată caracteristicile specifice sectorului şi statelor membre.
Pentru a finaliza spaţiul feroviar european, este necesară o interoperabilitate completă a sistemului feroviar la nivel european. Agenţiei Europene a Căilor Ferate ar trebui să i se acorde competenţele şi resursele adecvate pentru realizarea mai rapidă a acestui obiectiv, printre altele în ceea ce priveşte dezvoltarea de standarde comune pentru certificarea materialului rulant şi a sistemelor de siguranţă şi de semnalizare, se specifică în noul text propus de către raportoarea Debora Serracchiani şi adoptat de către Parlament la jumătatea lunii noiembrie.
De asemenea, pentru a asigura  dezvoltarea viitoare şi funcţionarea eficientă a sistemului feroviar, trebuie să se facă  distincţia între furnizarea de servicii de transport şi funcţionarea infrastructurii. Dată fiind această situaţie, este necesar ca cele două activităţi să fie gestionate separat şi să aibă conturi separate, în mod transparent, ceea ce asigură că fondurile publice nu sunt deturnate către alte activităţi comerciale.Un alt amendament adoptat prevede introducerea noilor servicii internaţionale cu acces deschis pentru transportul de călători şi cu opriri intermediare ar trebui să se concentreze asupra opririlor conexe rutei internaţionale. Scopul principal al serviciilor de acest tip trebuie să fie transportul călătorilor într-o cursă internaţională. Pentru a evalua dacă acesta este scopul principal al serviciului, trebuie să se ţină seama de criterii precum proporţia din cifra de afaceri şi din volumul de călători, în raport cu transportul intern sau internaţional de călători, şi vechimea serviciilor. Evaluarea scopului principal al serviciului trebuie să se facă de către organismul naţional de reglementare, la cererea unei părţi interesate.
Deschiderea pentru concurenţă a serviciilor de transport internaţional de călători poate avea implicaţii asupra organizării şi finanţării serviciilor feroviare de transport de călători prestate pe baza unui contract de servicii publice. Statele membre trebuie să aibă opţiunea de a limita dreptul de acces pe piaţă în situaţia în care acesta ar periclita echilibrul economic al contractelor de servicii publice respective şi în situaţia în care organismul de reglementare responsabil şi, după caz, reţeaua de organisme de reglementare, îşi dau aprobarea în acest sens, pe baza unei analize economice obiective şi ca urmare a unei cereri din partea autorităţilor competente care au atribuit contractul de servicii publice.Pe baza experienţei dobândite prin intermediul reţelei de organisme de reglementare naţionale, Comisia prezintă, în termen de doi ani de la publicarea prezentei directive, o propunere legislativă pentru a institui un organism european de reglementare. Acest organism are o funcţie de supraveghere şi de arbitraj în raport cu problemele transfrontaliere şi internaţionale şi funcţia de a audia apelurile la deciziile luate organismele naţionale de reglementare.Evoluţiile pieţei au arătat că o preocupare esenţială o reprezintă consolidarea rolului organismelor de reglementare. Dacă trebuie să aibă un rol-cheie în asigurarea unui mediu corect cu condiţii echitabile de acces, aceste organisme trebuie să primească mijloacele financiare, precum şi personalul şi echipamentul logistic necesare pentru îndeplinirea acestui rol.
Prin noul text adoptat se consolidează respectarea dreptului tuturor pasagerilor, astfel, pentru a asigura transparenţa şi accesul nediscriminatoriu la infrastructura feroviară şi la serviciile aferente transportului feroviar al tuturor întreprinderilor feroviare, toate informaţiile necesare utilizării drepturilor de acces se publică într-un document de referinţă al reţelei, inclusiv formate accesibile persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă.

Noul Pachet Feroviar IV ar putea fi prezentat până la sfârşitul lui 2012

Cartea albă a Comisiei Europene din 2011 enumeră printre iniţiativele sale cele mai importante necesitatea de a „asigura accesul real şi nediscriminatoriu la infrastructura feroviară”. Astfel, Comisia este hotărâtă să continue deschiderea pieţei feroviare în viitorul apropiat. Prin urmare, pentru ca piaţa feroviară să fie liberalizată, este esenţial ca cerinţele de operare pe o astfel de piaţă deschisă să fie cât mai nediscriminatorii şi transparente.
Un aspect extrem de important cuprins în textul adoptat în luna noiembrie face referire la o nouă măsură potrivit căreia Comisia Europeană ar trebui să prezinte o propunere legislativă cu privire la separarea dintre administratorul de infrastructură și operator până la sfârșitul anului 2012. Dat fiind faptul că sectorul feroviar nu este complet deschis, Comisia ar trebui să prezinte până la acea dată o propunere legislativă cu privire la deschiderea pieței. Acesta este unul dintre principalele aspecte ce vor cuprinse în noul Pachet Feroviar IV, măsură legislativă ce ar putea fi prezentată de Comisie, în scopul consolidării liberalizării pieţei de transport feroviar.
Principalele obiective ale celui de-al Patrulea Pachet Feroviar vor include totala separare a activităţilor legate de administrarea infrastructurii de cea a operaţiunilor de transport feroviar, va permite solicitanţilor autorizaţi să obţină trase feroviare, va facilita dezvoltarea unor coridoare destinate exclusiv transpotului de marfă, va facilita dezvoltarea la nivelul Uniunii Europene a sistemului de detectare şi monitorizare a traficului feroviar, va asigura implementarea unui Pachet Feroviar destinat consolidării unui transport feroviar de marfă calitativ şi va asigura finanţarea Reţelelor de Transport Transeuropene (TEN-T) şi a proiectelor de transport pe căi navigabile, din taxele percepute transportului rutier.

[ de Elena Ilie ]

Comments are closed.